Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van PUUR Geertje, gevestigd te Sevenum.

Definities

  • PUUR Geertje: Geertje Roodbeen, gevestigd op Kraaiheide 16, Sevenum
  • KVK nummer: 78539846
  • De client : de client  die zich via de website, telefoon of e-mail van PUUR Geertje heeft aangemeld voor de aangeboden diensten en/of abonnementsvormen.
  • De overeenkomst: de overeenkomst tussen PUUR Geertje en de client .
  • Diensten: door PUUR Geertje vastgestelde adviezen.
  • Kosten dienstverlening: door de client  verschuldigde kosten voor de dienstverlening aan PUUR Geertje
  • Partijen: PUUR Geertje en de client gezamenlijk.


Algemeen

PUUR Geertje geeft begeleiding, coaching en advies aan de cliënt aan huis of op het zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld. Bij cliëntbezoek aan huis bij een afstand van meer dan vijf kilometer wordt een kilometervergoeding gerekend van €0,25 per kilometer.

Basis

Mijn dienstverlening is een aanvulling op de reguliere geneeskunde en geen vervanging. Ik adviseer je om bij gezondheidsklachten ook altijd de huisarts te informeren. De inhoud van deze website is informatief van aard. Het gebruiken of toepassen van deze informatie zonder direct overleg, dat is je eigen verantwoordelijkheid en risico.


Verhindering

• Afspraken annuleer of verzet je uiterlijk 24 uur van te voren. Anders kan ik de behandeling in rekening brengen.
• Annuleren of verzetten van een afspraak kan per mail, telefoon of whatsapp.


Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt, deelt PUUR Geertje de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn exclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. PUUR Geertje is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Waarbij PUUR Geertje zich beroept op het feit dat op één januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Betaling

De betaling aan PUUR Geertje dient door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur met de geleverde consulten. Deze factuur dient binnen een termijn van veertien dagen na datering betaald te zijn.
Bij overschrijding van 30 dagen is PUUR Geertje gerechtigd het factuurbedrag met vijf euro administratiekosten te verhogen. Indien de nota 60 dagen na datering niet is voldaan, is PUUR Geertje gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Zorgverzekering

Hormoon coaching valt niet onder de reguliere of alternatieve geneeswijze. De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering.


Aansprakelijkheid

Het advies van PUUR Geertje is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. PUUR Geertje sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door PUUR Geertje verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van PUUR Geertje. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen PUUR Geertje verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is PUUR Geertje nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Onuitvoerbaarheid van de opdracht

PUUR Geertje heeft het recht om overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel wat niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinden geleden schade.

Intellectuele eigendom

PUUR Geertje behoudt ten alle tijden alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en deskundigheid, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van PUUR Geertje noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door PUUR Geertje verstrekt zijn.

Uw gegevens

PUUR Geertje zal in geen geval uw gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. PUUR Geertje gaat zeer zorgvuldig om met alle vertrouwelijke gegevens. De cliënt mag ten alle tijden zijn cliëntdossier inzien.

Geschillen en toepasselijk recht

Voor geschillen tussen PUUR Geertje, coach, en de cliënt over de persoonlijke benadering van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling geldt het volgende: Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Voor alle zaken/bepalingen is het Nederlandse recht van toepassing.